Winnaar Low Car Diet: provincie Groningen

Duurzamer reisgedrag lastig na coronajaar

Dertig dagen lang hebben verschillende Nederlandse werkgevers vanaf 13 september op een ‘auto-dieet’ gestaan om werknemers te stimuleren structureel voor duurzamer reisgedrag te kiezen. De Provincie Groningen is daarom op 14 oktober in de prijzen gevallen: medewerkers reizen het meest duurzaam. Nu, na het coronajaar, lijkt gedragsverandering meer dan ooit nodig.

Het jaar thuiswerken – eigenlijk een continu auto-dieet – heeft na de lockdown niet geleid tot afname van autogebruik. De Nederlandse wegen staan sinds vorige week weer overvol. Voor organisator Stichting de Reisbeweging is het juist nu belangrijk om de beste deelnemers van het Low Car Diet te belonen. ‘Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om duurzaam reizen, reizen buiten de spits en, ja, ook thuiswerken te stimuleren. Alleen op die manier dringen we autogebruik terug. We moeten nu doorpakken om de winst van de afgelopen jaren niet te zien verdampen.’

Ambitie provincie Groningen

De Provincie Groningen wint omdat daar de medewerkers het vaakst hun auto lieten staan. ‘Als Provincie Groningen willen we de medewerkers optimaal ondersteunen om elders te werken en zo reisbewegingen af te laten nemen. Op deze manier dragen we bij aan de provinciale ambitie op duurzame ontwikkeling in onze organisatie’, zegt een woordvoerder van de provincie. Ook afzonderlijke deelnemers konden winnen. Zo is een medewerker van Arcadis in de prijzen gevallen. In andere categorieën won de Provincie Flevoland (de schoonste), Arcadis (de fitste), de Provincie Gelderland en Reinaerde (de meest efficiënte). 

Aandacht voor duurzame en slimme mobiliteit blijkt hard nodig

Het was niet makkelijk om dit jaar deelnemers te werven voor het Low Car Diet. Vooral door het thuiswerken hebben werkgevers onderschat hoe nodig het was om aandacht te blijven besteden aan duurzame en slimme mobiliteit. De wens om weer in de kantooromgeving met collega’s samen te werken is groot. Tegelijkertijd heeft corona gezorgd voor ongemak bij reizen met het OV en is ook carpoolen lastig. De auto blijft dan voor grotere afstanden over als enige, maar ook de minst schone optie. 

Werkgevers hebben vaak nog geen beleid voor thuiswerken

Regelmatig thuiswerken levert uiteindelijk een zeer belangrijke bijdrage. Het Planbureau voor de Leefomgeving denkt dat dit het grootste effect heeft op duurzame mobiliteit. Aan de andere kant richten werkgevers zich niet massaal op de vraag of hun personeel veel vaker kan thuiswerken. Werknemers die dat zouden willen, gaan dat bij ontbrekend beleid van hun werkgever lang niet altijd doen. Er moet echt een nieuwe balans ontstaan. 

Nieuwe plannen

Stichting de Reisbeweging is inmiddels bezig met de plannen voor een nieuwe campagne om deze cultuurverandering een boost te geven. ‘We gaan de samenwerking opzoeken met werkgevers die eerder meededen met het Low Car Diet, overheid en mobiliteitspartners. De saamhorigheid en beloningsprincipes van het Low Car Diet blijken nog altijd goed te werken bij organisaties die meededen. We zoeken naar nieuwe wegen en uitdagingen. De stijgende brandstofprijzen en tijdrovende files kunnen goede prikkels zijn om werkgevers en werknemers wakker te schudden.’

De cijfers

Ondanks een kleiner aantal deelnemers hebben de 30 dagen auto-dieet weer een besparing van gemiddeld 38% CO2-uitstoot per deelnemer opgeleverd. Daarbij zijn er zo’n 138 fitte kilometers per deelnemer gemaakt door in het woon-werkverkeer voor de fiets of de wandelschoenen te kiezen. Via het openbaar vervoer legde de gemiddelde Low Car Diet reiziger 150 kilometers af. De Provincie Groningen tekende voor 62% minder CO2 uitgestoten. Arcadis maakte in totaal maar liefst 10.000 fiets- en wandelkilometers in 30 dagen. 

De prijzen

De partners van het Low Car Diet hebben dit jaar gave, maar zeker ook groene prijzen beschikbaar gesteld. De schoonste organisatie en deelnemer krijgen toegang tot glimble, dé alles in één reizen app van Arriva, die hoofdpartner was dit jaar. Daarnaast kan de winnende deelnemer nu 3 maanden gebruik maken van een Stromer e-bike, aangeboden door QicQ. Andere beloningen variëren van een Fynch gedragsworkshop tot solar powerbanks gesponsord door Hely, LoopedGoods cadeaubonnen en een half jaar lang Zustainabox.

Martijn van de Weijer, van glimble by Arriva: ‘Duurzaamheid en vitaliteit staan voorop in ons complete nieuwe platform, glimble. Daarbij maken we gebruik van de kennis en expertise van Moovit. Een partij met wereldwijde ervaring met zo’n 910 miljoen gebruikers. Wij bieden de zakelijke reiziger alle keus in reisopties, van deur tot deur. Of dat nu openbaar vervoer of deelvervoer is zoals auto, scooter of fiets. Wij zien een duidelijke trend: werknemers als werkgevers zijn hiernaar op zoek: sollicitanten en werknemers kiezen voor organisaties die letten op duurzaamheid en vitaliteit.’

Wat is het Low Car Diet?

Het Low Car Diet is de grootste mobiliteitswedstrijd van Nederland. Tijdens het Low Car Diet gaan deelnemers zo min mogelijk reisbewegingen met fossiele brandstof maken. Naast CO2-vermindering is de fitheid van thuiswerkende medewerkers dit jaar absolute topprioriteit. Het Low Car Diet is oorspronkelijk een initiatief van Urgenda. De organisatie is nu in handen van Stichting de Reisbeweging.

Low Car Diet van start: bedrijven 30 dagen op ‘auto-dieet’

13 september 2021, Breukelen – Burn calories, not fuel. Met dat motto gaat vandaag, maandag 13 september, het Low Car Diet van start. Bedrijven die deelnemen proberen in 30 dagen een grondige gedragsverandering te realiseren. Zij dagen deelnemers uit om gezamenlijk zo min mogelijk reisbewegingen te maken waarbij fossiele brandstof wordt verbruikt. Naast CO2-vermindering is de fitheid van thuiswerkende medewerkers absolute topprioriteit. Door de coronacrisis verwachten de organisatoren topprestaties van de deelnemers.

‘We weten allemaal dat we minder fossiele brandstoffen moeten verbranden en dat ons gedrag dus aangepast moet worden’, zegt Gerard Vesseur woordvoerder van Stichting de Reisbeweging die de challenge organiseert. ‘Het Low Car Diet is een leuke manier om mensen bewust te maken en meteen in de actiemodus te krijgen. We strijden namelijk om keiharde punten. Wie is de fitste, schoonste en – dus – beste organisatie? Daar kan elke werknemer van een bedrijf aan bijdragen. Je krijgt via de Fynch app je beloning als je met openbaar vervoer of met de fiets reist, zowel voor je werk als privé. Thuiswerken wordt ook beloond!’

Werknemers vonden betrokkenheid én de broodnodige beweging lastig

Saamhorigheid en willen winnen, zijn de belangrijkste krachten achter deze challenge. Iedereen spaart voor zichzelf – om mooie, duurzame prijzen te winnen – en tegelijkertijd voor de werkgever. ‘Zo zorg je samen voor een gezonde organisatie’, vindt Gerard. ‘De challenge komt als geroepen voor veel organisaties, omdat ze de afgelopen 1,5 jaar zo op afstand hebben gezeten. Werknemers vonden betrokkenheid bij de eigen organisatie lastig en misten ook de broodnodige beweging.’ Dat maakt deze Low Car Diet-editie (de 11e) een bijzondere. De versie voor de coronacrisis leverde al 40% minder autokilometers en 50% minder CO2-uitstoot op. Nu verwachten de organisatoren deze resultaten te overtreffen met meer gezonde beweging. 

Urgenda-doelstellingen: een extra reden om vol te houden

Het Low Car Diet heeft een ambitieus maatschappelijk doel. Het RIVM berekende dat de uitstoot van broeikasgassen vorig jaar in Nederland 25,4% lager was dan in 1990. De coronapandemie heeft Nederland een les geleerd op terrein van duurzaamheid. Als deze voorlopige berekening klopt, wil dat zeggen dat Nederland de Urgenda-doelstelling van 25% verlaging heeft behaald (bron: AD, 03-09-21). Hoe belangrijk dat is bleek ook uit het recente, alarmerende IPCC-klimaatrapport. Het Low Car Diet is dus een extra stimulans om de gedragsverandering vol te houden.

Deelnemers en partners

Het Low Car Diet is een initiatief van Urgenda, maar de organisatie is in handen van Stichting de Reisbeweging. Bedrijven en organisaties (niet de minste) zoals Reinaerde, Arcadis, ASML en Provincie Flevoland omarmen de challenge. De partners Fynch en Glimble by Arriva bieden ondersteuning. Aanmelden voor het Low Car Diet kan nog tot 20 september via lowcardiet.nl.

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten welke door opdrachtnemer zijn aangegaan dan wel worden uitgevoerd. 
Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanig strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer. 

Offerte
Een door opdrachtnemer uitgebrachte offerte voor een opdracht blijft van kracht tot 4 weken na datering van de offerte, tenzij in de offerte nadrukkelijk anders is vermeld. 
Voor zover de offerte is gebaseerd op de door de opdrachtgever ter zake verstrekte informatie, staat de opdrachtgever er voor in dat hij daarbij de voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan opdrachtnemer verstrekt.

Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand middels schriftelijke acceptatie door de opdrachtgever van een schriftelijke offerte van opdrachtnemer binnen de daarin gestelde termijn voor aanvaarding. 

Uitvoering opdracht
Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht. 
Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht. 
Opdrachtnemer zal alle opdrachten met grote zorg en vakmanschap uitvoeren en de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft deze verplichting het karakter van een ‘inspanningsverplichting’. 

Verplichtingen opdrachtgever
De opdrachtgever verstrekt tijdig en volledig alle gegevens die opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht nodig heeft.
De opdrachtgever draagt er zorg voor dat opdrachtnemer op gestructureerde wijze met bij voorkeur één (1), doch tenminste een beperkt aantal vertegenwoordigers van de opdrachtgever contact kan onderhouden omtrent de voortgang van een opdracht. 

Vertrouwelijkheid
Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. De verplichting geldt niet langer in geval van een gerechtelijk bevel. Opdrachtnemer zal voorts in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

Intellectueel eigendom
De door de opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht gebruikte materialen blijven intellectueel eigendom van opdrachtnemer. Openbaarmaking of verspreiding kan daarom alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. 

Tarieven
Het tarief voor de opdracht wordt vermeld in de offerte. De aanbieding gaat uit van de hier door de opdrachtnemer vastgestelde prijs voor de aangeboden activiteiten, tenzij nadere eisen van opdrachtgever komen en/of onvoorziene omstandigheden. De vermelde tarieven zijn exclusief BTW

Betaling
Betaling van het vermelde bedrag aan aanbieders dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door middel van storting ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening en voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtgever, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele vordering, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.

Voortijdige beëindiging opdracht
De opdracht kan voortijdig worden beëindigd, indien één van beide partijen van mening is, dat werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform de offerte. Dit dient schriftelijk en gemotiveerd aan de andere partij bekend te worden gemaakt. In dat geval zal een opzegtermijn van een (1) maand worden aangehouden voor opdrachten met een doorlooptijd van meer dan 2 maanden. Tot voortijdige beëindiging zal eerst worden overgegaan wanneer is gebleken, dat de geconstateerde problemen in onderling overleg niet kunnen worden opgelost. Opdrachtgever noch opdrachtnemer kunnen enige aanspraak of recht van welke aard dan ook claimen op grond van de voortijdige beëindiging van de opdracht.
Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt of surseance van betaling aanvraagt, heeft de ander het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.

Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan opdrachtgever of derden toegebracht door overmacht.

  • Onder overmacht wordt onder andere verstaan: gehele of gedeeltelijke werkstakingen, ziekte en ongeval van de bij de uitvoering van de opdracht betrokken personen, handelend namens of vanwege opdrachtnemer (zonder dat adequate vervanging op korte termijn mogelijk is).
  • Indien de periode van overmacht langer duurt dan vier (4) weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien opdrachtnemer op dat moment reeds gedeeltelijk werkzaamheden heeft verricht worden deze door opdrachtnemer bij de opdrachtgever in rekening gebracht en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.


Geschillen
Indien door of naar aanleiding van de opdracht tot dienstverlening een geschil rijst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer, dan zullen de partijen trachten dit geschil door minnelijk overleg op te lossen. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijk deskundige voor advies of bemiddeling. Indien het geschil hierdoor niet wordt opgelost, dan zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijk rechter. Op alle offertes is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van elk ander recht.

Mobiliteitswedstrijd Low Car Diet gaat binnenkort van start!

6 juli 2021, Amsterdam Doe mee aan Low Car Diet. Voor minder CO2 uitstoot, minder files en minder medewerkers in de spits.

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven: “We kijken op een nieuwe manier naar de balans tussen thuiswerken en woon-werkverkeer. We willen het beste van die twee werelden combineren.”

Na de zomervakantie gaat een nieuwe editie van het Low Car Diet van start, met dit jaar als thema “Burn Calories, Not Fuel.” Een wedstrijd om maand lang zo duurzaam mogelijk op en neer van en naar het werk te gaan, waarbij thuiswerken uiteraard extra wordt beloond. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven moedigt werkend Nederland aan om mee te doen, en niet terug te zakken in oude reispatronen: “We kijken op een nieuwe manier naar de balans tussen thuiswerken en woon-werkverkeer. We willen het beste van die twee werelden combineren. Fijn samenwerken op kantoor met collega’s. Maar door de combinatie met thuiswerken ook minder files en volle treinen, minder CO2-uitstoot en op tijd thuis aan tafel bij het eten. Ik roep iedereen op zijn eigen balans te zoeken. Het Low Car Diet biedt een mooie kans om daarmee te experimenteren.”

De nieuwe editie van Low Car Diet, de mobiliteitswedstrijd van Stichting de Reisbeweging, gaat na de zomervakantie van start. De stichting biedt het bedrijfsleven een aantrekkelijke tool om de positieve verandering op het gebied van reizen en werken, die heeft plaatsgevonden door COVID-19, vast te houden. Een maand lang zo duurzaam mogelijk op- en neer naar werk waarbij thuiswerken uiteraard extra wordt beloond. Grote organisaties zoals Arcadis, Stedin, Reinaerde, verschillende provincies en ASML verschijnen aan de start op 13 september.

“De coronacrisis is een soort dry run voor een mobiliteitstransitie gebleken. Onze manier van reizen en werken is door noodzaak drastisch veranderd. Om de gestelde klimaatdoelen te behalen moeten we dit momentum blijven vasthouden en de veranderingen borgen in het mobiliteitsbeleid van de organisaties,” aldus Gerard Vesseur (voorzitter Stichting de Reisbeweging, initiatiefnemer van het Low Car Diet).  Low Car Diet sluit hier goed bij aan: “We stimuleren werknemers al sinds de start van Low Car Diet om niet onnodig te reizen, zoveel mogelijk thuis te werken, indien mogelijk te wandelen of te fietsen en vooral de spits te mijden.” Het afgelopen jaar  liet de CO2-uitstoot in Nederland de sterkste daling ooit zien o.a. doordat veel medewerkers genoodzaakt thuis moesten werken. “We willen bedrijven en organisaties ondersteunen om die mobiliteitstransitie voort te zetten!”

Frisse neus challenge

Een frisse neus halen staat letterlijk voor ‘naar buiten gaan’. Vanaf 30 maart 2021 roepen we alle werkende Nederlanders op om dagelijks dertig minuten buiten te bewegen. Te voet of op de fiets op herontdekking in je eigen buurt.

We werken nu bijna een jaar thuis en dat heeft meer impact op onze mentale en fysieke gezondheid dan dat we misschien in eerste instantie gedacht hadden. Eén van de oorzaken hiervan is dat we te weinig bewegen. Daar willen wij, Stichting de Reisbeweging, wat aan doen. Daarom beginnen wij 30 maart met de Frisse neus challenge!

Het doel
We willen dat zoveel mogelijk bedrijven zich aansluiten bij deze challenge en een frisse neus halen standaard onderdeel maken van de werkdag van werkend Nederland. Zo willen we de workforce in Nederland gezond houden, zowel fysiek als mentaal, én op een leuke manier bezig zijn met gezondheid.

Waarom?
Iedere dag een half uur bewegen is belangrijk voor je fysieke en mentale gezondheid. Na een half uur bewegen, heb je meer energie, ben je productiever en verbetert je creativiteit. Daarnaast vermindert het de kans op stress en ziekteverzuim.

Kortom: meedoen aan de frisse neus campagne is een win-win situatie voor zowel werknemer én werkgever.

Voordelen van Frisse neus challenge
De Frisse neus Challenge is onderdeel van Low Car Diet en maakt gebruikt van de Fynch Smart Mobility App. Naast de inzichten rondom actief thuiswerken kun je als werkgever dus ook op groeps- en individueel niveau inzicht krijgen in de ontwikkeling van de CO₂-uitstoot veroorzaakt door mobiliteit, brandstofverbruik, beweging, modal split en spits mijdingen.

Hoe werkt het?
Iedere deelnemer aan de Frisse neus challenge downloadt de Fynch app welke bewegingen en thuiswerken meet en beloont. De deelnemers worden middels verschillende communicatiemiddelen gestimuleerd om dit nieuwe gedrag vol te houden. Denk hierbij aan extra challenges, maar ook aan leuke weetjes en tips. Uiteindelijk treedt er een positieve gedragsverandering op.

Iedere Frisse neus wordt beloond met coins die je vervolgens kunt inwisselen voor duurzame producten in The Planet Club.

Wil je meer weten over de campagne of jouw organisatie aanmelden om mee te doen? Ga dan naar de site van Frisse Neus. Je kunt ook contact opnemen met Aral Voskamp via:

+316 55895994
aral@lowcardiet.nl

Ga jij de challenge aan?

Universiteit Utrecht wint Low Car Diet 2020

De winnaar van de duurzame mobiliteitswedstrijd Low Car Diet 2019 is Universiteit Utrecht. Werknemers van de universiteit lieten in 90% van de gevallen de auto staan en kozen voor andere opties. In totaal bespaarden de deelnemende bedrijven 51,5 ton aan CO2.

De jaarlijkse mobiliteitswedstrijd Low Car Diet wil Nederlandse forenzen stimuleren om te kiezen voor duurzame en gezonde vormen van mobiliteit. Stichting De Reisbeweging daagt bedrijven en hun werknemers uit om een maand lang hun auto zoveel mogelijk te laten staan en te kiezen voor andere opties: lopen, fietsen, met het openbaar vervoer of via een  deelvoertuig.

Dit jaar werd er tijdens Low Car Diet voor het eerst gebruik gemaakt van een nieuwe app: Fynch, een mobiliteitsapp die inzicht geeft in je rij- en reisgedrag op basis van data uit je smartphone. Iedere dag meet de app automatisch alle trips die te voet en per fiets, OV, auto en vliegtuig worden afgelegd.

Aan de tiende editie van het Low Car Diet deden 3000 werknemers mee die bij 18 verschillende bedrijven werken. Van 10 september tot 10 oktober werden zij uitgedaagd om het anders te gaan doen dan normaal. En dat hebben ze gedaan!

Low Car Diet prijs uitreiking 2019 | 10 oktober 2019 | © MarcVerhees Fotografie

In plaats van dat er in 39% van de gevallen de auto gepakt werd, gebeurde dat nu nog maar in 23% van de gevallen. In plaats daarvan gingen ze meer lopen, fietsen en reizen met het openbaar vervoer. Dit resulteerde in een besparing van 51,5 ton aan CO2. Dit staat gelijk aan een daling van 39% in CO2 uitstoot!

Uiteindelijk wist de Universiteit Utrecht de prijs in de wacht te slepen. Zij reden in nog maar 10% van de ritten met de auto. De overige 90% deden zijn anders!

Wij willen alle deelnemers bedanken voor hun deelname en kunnen nog maar één ding zeggen: hou dit gedrag nu vol!

 

 

Onderweg met…

Tijdens het Low Car Diet hebben wij vier deelnemers gevolgd. Hun ervaringen met het duurzamer reizen in het Low Car Diet hebben we vastgelegd in vier video’s! Kijk hier de filmpjes!

Aflevering 1: Onderweg met Daan Heijnis

 

Aflevering 2: Onderweg met Robert-Jan Cornelissen

 

Aflevering 3: Onderweg met Frederieke de Vries

 

Aflevering 4: Onderweg met Joost Houben

 

Movares reist slimmer en vermindert CO2-uitstoot met 21%

Van 15 oktober tot en met 11 november deed Movares mee aan de Slimmer Reizen Challenge. Het initiatief werd door de Reisbeweging uitgevoerd in opdracht van de Green Business Club Utrecht Centraal.

Vóór de challenge reisde al meer dan tachtig procent van de medewerkers van Movares met het OV, “maar ook bij ons is er nog veel te winnen”, aldus Jacco Buisman, directielid bij Movares en voorzitter van de Green Business Club Utrecht. Tijdens de campagne pakten medewerkers nog vaker de elektrische fiets of auto, gingen ze meer carpoolen of werkten ze een dagje thuis. Met als resultaat 21 procent minder CO2-uitstoot. Omgerekend is dit maar liefst 450 kilo minder CO2!

WEDSTRIJD

Tijdens de ‘Slimmer Reizen Challenge’ werden medewerkers uitgedaagd om een maand lang zo duurzaam mogelijk te reizen. Movares bood verschillende duurzame(re) opties aan, zodat de medewerkers gemakkelijk en laagdrempelig alternatieven konden uitproberen. Via de Low Car Diet app kregen de medewerkers inzicht in hun reisgedrag en kon bijgehouden worden wie een maand lang het duurzaamste heeft gereisd.

De afdeling ‘Gebouwen en Energie’ pakten de teamprijs; een avondje elektrisch karten. En met een CO2-besparing van maar liefst 32 procent, pakte Mariet Peerboom als individuele winnaar de hoofdprijs: een half jaar lang gebruik maken van een elektrische fiets!

Center Parcs wint Low Car Diet 2018

De winnaar van de duurzame mobiliteitswedstrijd Low Car Diet 2018 is Center Parcs. Het vakantiebedrijf heeft tijdens het autodieet 77% minder autokilometers gemaakt en daarbij 13,9 ton CO2 bespaard. In totaal bespaarden de vijftien deelnemers 63,1 ton aan CO2.

De jaarlijkse mobiliteitswedstrijd Low Car Diet wil Nederlandse forenzen stimuleren om te kiezen voor duurzamere vormen van mobiliteit. Stichting De Reisbeweging daagt bedrijven en hun werknemers uit om een maand lang hun eigen (lease)auto te laten staan en gebruik te maken van duurzame alternatieven. Naast de switch naar elektrisch rijden richt het Low Car Diet zich op het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer en de (elektrische) fiets.

!5 bedrijven deden dit jaar mee met in totaal 1300 deelnemers. Gezamenlijk reedt men 64% minder autokilometers. Organisator stichting De Reisbeweging heeft aan alle deelnemers bovendien wat stellingen voorgelegd. Ruim 50 procent van de deelnemers geeft aan dat de kans dat hun volgende auto waarschijnlijk een elektrische zal zijn, is toegenomen. Voor het stimuleren van overig duurzaam vervoer is de sleutel tot succes het afstemmen van vergoedingen en faciliteiten. Wanneer privé gebruik van de businesscard wordt toegestaan door de werkgever zijn zij sneller bereid over te stappen. Omkleedvoorzieningen en aantrekkelijkere fietsvergoedingen moeten leiden tot meer fietsers.

Uit eerdere afleveringen van het Low Car Diet blijkt dat met aangepast reisgedrag deelnemers schoner reizen: ze maken tijdens de wedstrijd 50% minder autokilometers. Tevens blijkt uit onderzoek dat na het Low Car Diet 20-40% van de deelnemers na de wedstrijd blijvend anders reist.